ความมั่นใจในความรอด

พระธรรมท่องประจำบท เอเฟซัส 2:8-9

เมื่อเราตัดสินใจหันหลังให้กับความผิดบาป กลับใจใหม่ หันหน้าเข้าหาพระเจ้า เเละเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ เราได้รับความรอด โรม 10:9

คือเรารอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของความบาป โรม 8:1)
เพราะพระเจ้าทรงยกโทษบาปของเรา
เอเฟซัส 1:7 นอกจากนั้น เรายังได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าพร้อมกับมีชีวิตนิรันดร์ด้วย ยอห์น 1:12; 6:47

พระคัมภีร์ทุกข้อที่พูดถึงความรอดนี้ก็คือพระสัญญาของพระเจ้านั้นเอง เมื่อพระเจ้าเป็นผู้ให้สัญญา เรามั่นใจได้ว่าคำสัญญาทุกคำจะเป็นจริง เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจทำให้สัญญาสำเร็จได้ ดังที่พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ 8:56 กล่าวว่า “พระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์มิได้ล้มเหลวสักอันเดียว” ฉะนั้นเราจึงมีความมั่นใจในความรอดที่พระเจ้าประทานให้เเก่เรา