การเฝ้าเดี่ยว

การเฝ้าเดี่ยว หมายถึง การใช้เวลาส่วนตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่ออยู่สนทนากับพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงทำเช่นนี้ไว้เป็นเเบบอย่างให้เเก่เรา ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมาระโก 1:35  ว่า “ครั้นถึงเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จไปที่เปลี่ยว เเละทรงอธิษฐานที่นั่น” พระธรรมอีกตอนหนึ่งบันทึกว่า “เมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดเเล้ว พระองค์เสด็จขึ้นภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกลง พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นเเต่ผู้เดียว” มัวธิว 14:23 เราควรใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวประจำทุกวันโดยการอ่านพระคัมภีร์เเละอธิษฐาน

เป็นการฝากวันนี้ไว้กับพระเจ้าซึ่่งเเสดงออกถึงความถ่อมตัวเเละไม่เย่อหยิ่งในการต่อสู้สำหรับวันนี้ เป็นlวิถีชีวิตของคริสเตียน