การเฝ้าเดี่ยว

การเฝ้าเดี่ยว หมายถึง การใช้เวลาส่วนตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่ออยู่สนทนากับพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงทำเช่นนี้ไว้เป็นเเบบอย่างให้เเก่เรา ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมาระโก 1:35  ว่า “ครั้นถึงเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จไปที่เปลี่ยว เเละทรงอธิษฐานที่นั่น” พระธรรมอีกตอนหนึ่งบันทึกว่า “เมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดเเล้ว พระองค์เสด็จขึ้นภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกลง พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นเเต่ผู้เดียว” มัวธิว 14:23 เราควรใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวประจำทุกวันโดยการอ่านพระคัมภีร์เเละอธิษฐาน .fb-background-color { background:… [ อ่านทั้งหมด.. ]

ความมั่นใจในความรอด

พระธรรมท่องประจำบท เอเฟซัส 2:8-9 เมื่อเราตัดสินใจหันหลังให้กับความผิดบาป กลับใจใหม่ หันหน้าเข้าหาพระเจ้า เเละเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ เราได้รับความรอด โรม 10:9 คือเรารอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของความบาป โรม 8:1) เพราะพระเจ้าทรงยกโทษบาปของเรา เอเฟซัส 1:7 นอกจากนั้น เรายังได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าพร้อมกับมีชีวิตนิรันดร์ด้วย ยอห์น 1:12;… [ อ่านทั้งหมด.. ]