พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์

The LORD Most High พระเจ้าองค์สูงสุด Image from Fr. Bob’s blog https://www.atonementfriars.org/

เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินถึงคำว่า พระบิดา พระบุตร พระจิต มาก่อนหน้านี้เเล้วซึ่งเป็นศัพท์โรมันคาทอลิก เเต่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร

โดย คริสเตียน โปรเตสแตนต์ (ซึ่งก็คือคริสเตียนเเบบผมนั่นเอง นับถือพระเจ้าเท่านั้นไม่นับถือมารีผู้ให้กำเนิดพระเจ้าในร่างมนุษย์) ได้ใช้คำว่า พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งคำว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ เเปลมาจาก The Holy Spirit ตามพระคัมภีร์ไบเบิล

ความหมายก็คือพระเจ้ามีพระเจ้าเดียว เเต่พระเจ้าเดียวนั้นคือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นตรีเอกานุภาพ

The Trinity

ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษได้เเปลโดยใช้คำที่เเสดงถึงตรีเอกานุภาพอย่างชัดเจน เช่นใน ปฐมกาล 1:26 ใช้คำว่า God เเละใช้คำว่า our/us

Genesis 1:26 — The New International Version (NIV)
Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.”